Riktlinje 1.4 Urskiljbart

Engelskt original

Guideline 1.4 Distinguishable

Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.

Svensk översättning

Riktlinje 1.4 Urskiljbart

Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.