1.4.11 Kontrast som inte rör text (AA)

Engelskt original

Success Criterion 1.4.11 Non-text Contrast

The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s):

User Interface Components
Visual information required to identify user interface components and states, except for inactive components or where the appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the author;

Graphical Objects
Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.4.11 Kontrast som inte rör text

Den visuella presentationen av följande har ett kontrastvärde om åtminstone 3:1 i förhållande till angränsande färg/färger:

Komponenter i användargränssnitt
Visuell information som krävs för att identifiera komponenter i användargränssnitt och tillstånd, förutom inaktiva komponenter eller då komponentens utseende avgörs av användarprogrammet och inte ändras av utvecklaren;

Grafiska objekt
Delar av grafik som krävs för att förstå innehållet, förutom då en viss presentation av grafik är av avgörande betydelse för informationen som förmedlas.

Lämna ett svar